REGULAMIN

Warunki udziału w konferencji ACCELER8IT i towarzyszących jej warsztatach.

§1 Postanowienia ogólne
Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia konferencji „ACCELER8IT” i towarzyszących jej warsztatów organizowanych przez Conlea Conferences Sp. z o. o., warunki zawierania umów o świadczenie tych usług i postępowanie reklamacyjne.

§2 Definicje
Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje:

1. Konferencja – wydarzenie zorganizowane przez Conlea Conferences Sp. z o. o. z podaniem daty i miejsca spotkania, w celu omówienia opisanej w programie Konferencji tematyki, w którym może wziąć udział każda osoba spełniająca określone warunki uczestnictwa.
2. Warsztat – zorganizowane przez Conlea Conferences Sp. z o. o. zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy, w którym może wziąć udział każda osoba spełniająca określone warunki uczestnictwa.
3. Organizator – (Conlea Conferences Sp. z o. o.) – jeżeli w Regulaminie jest mowa o Organizatorze, rozumie się przez to Conlea Conferences Sp. z o. o., w skrócie Organizator, z siedzibą przy Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, nr KRS 0000977798, nr NIP 5862381511.
4. Zamawiający – osoba fizyczna lub prawna, która zdecydowała się delegować Uczestnika do udziału w Konferencji lub Warsztacie.
5. Uczestnik – osoba, która została oddelegowana przez Zamawiającego do udziału w konferencji. W przypadku, gdy Zamawiającym jest osoba fizyczna, jest ona jednocześnie Zamawiającym. Dopuszczalne jest, aby Uczestnik był jednocześnie Zamawiającym.
6. Zgłoszenie – działania podjęte przez Zamawiającego, mające na celu zarejestrowanie Uczestnika na Konferencję lub Warsztat.
7. Formularz rejestracyjny – dokument według wzoru, w postaci elektronicznej lub papierowej, skutecznie dostarczony do Organizatora.
8. Potwierdzenie udziału – e-mail wysyłany przez Organizatora do Zamawiającego lub Uczestnika w odpowiedzi na Zgłoszenie.
9. Serwis – stworzony przez Organizatora serwis informacyjny dostępny za pośrednictwem Internetu, który umożliwia Użytkownikom korzystanie informacji oraz usług oferowanych przez Organizatora lub jej partnerów, w tym umożliwia realizację Zgłoszeń uczestnictwa w wydarzeniach oraz operacje handlowe.

§3 Zgłoszenie

1. Zgłoszenie na Konferencje lub Warsztat może być dokonane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej danej Konferencji lub Warsztatu. Wola uczestnictwa powinna zostać złożona w sposób pozostawiający ślad dowodowy zarówno po stronie Organizatora jak i Zamawiającego.
2. Zgłoszenie udziału w Warsztacie/Konferencji powinno zostać dostarczone do Organizatora w terminie wskazanym na stronie internetowej danej Konferencji lub Warsztatu, nie później jednak niż na 3 dni robocze przed datą ich rozpoczęcia.
3. Zgłoszenie udziału w Konferencji lub w Warsztacie przesłane może być do Organizatora:

1. w formie elektronicznej za pośrednictwem aktywnego Formularza rejestracyjnego zamieszczonego na Stronie internetowej Konferencji lub Warsztatu;
2. w formie zdigitalizowanej (skan wypełnionego i podpisanego Formularza rejestracyjnego) za pośrednictwem poczty e-mail na adres Organizatora events@conlea.pl;

4. Zgłoszenie może przesłać każda osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (tzw. ułomna osoba prawna) posiadająca zdolność do czynności prawnych, jednak przyjmuje się, że jeżeli Uczestnik nie jest Zamawiającym, to wiążąca jest wola Zamawiającego.
5. Zgłoszenie jest wiążące i zobowiązuje do dokonania płatności za wybrany bilet uprawniający do uczestnictwa w Konferencji lub Warsztacie, we wskazanym terminie.
6. Osoba prywatna (konsument) przekazująca Organizatorowi zgłoszenie na Konferencję lub Warsztat wyraża zgodę na świadczenie usług od momentu przekazania zgłoszenia.

§4 Cena, warunki płatności

1. Cena za udział w Konferencji lub Warsztacie jest podana na stronie internetowej Organizatora lub na formularzu zgłoszeniowym. Obejmuje wyłącznie to, co zostało wyszczególnione na stronie internetowej w opisie konferencji.
2. Organizator stosuje zróżnicowane ceny za udział w Konferencji, zależne od terminu płatności, dokonanej przez Zamawiającego – zgodnie z informacjami przedstawionymi w Serwisie.

1. Cena „Blind Bird” – obowiązuje przy płatności za udział w Konferencji dokonanej do dnia 31.10.2023 r. włącznie.
2. Cena „Early Bird” – obowiązuje przy płatnościach za udział w Konferencji dokonanych do dnia 29.02.2024 r. włącznie lub do wyczerpania puli biletów.
3. Cena regularna – obowiązuje przy płatnościach za udział w Konferencji dokonanych do dnia 31.03.2024 r. włącznie.
4. Cena „Last Call” – obowiązuje przy płatnościach za udział w Konferencji dokonanych w terminie po 31.03.2024 r.

3. Cena biletu B2B w wysokości 6,500zl obowiązuje dla:

1, Przedstawicieli organizacji dostarczających usługi szkoleniowe, doradcze oraz rozwiązania technologiczne w obszarze zarządzania IT
2. Sales specialists, (key) account managerów, business development i wszystkich osób, których praca poleca na pozyskiwaniu kontaktów bądź budowaniu relacji biznesowych

4. Brak zgłoszenia lub wpłaty w podanych terminach oznacza możliwość anulowania przez Organizatora korzystniejszej oferty cenowej i konieczność dopłaty przez Zamawiającego kwoty wynikającej z różnicy między ceną regularną i ceną „Early Bird” lub ceną „Last Call” i ceną regularną.
5. Za termin zrealizowania płatności uznaje się datę zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Organizatora.
6. Uczestnictwo w niektórych Konferencjach i Warsztatach organizowanych przez Organizatora może być nieodpłatne. Informacje o tych warsztatach oraz warunkach uczestnictwa w takich Konferencjach i Warsztatach Organizator zamieszcza na stronach Serwisu.
7. Możliwe jest dokonanie płatności przelewem bezpośrednio na konto Organizatora lub za pośrednictwem płatności online systemu PayU. Płatność powinna być wykonana w terminie określonym przez Organizatora Konferencji.
8. Po otrzymaniu zgłoszenia i niedokonaniu płatności za pośrednictwem płatności online Organizator wystawia fakturę pro forma, na podstawie której Zamawiający zobowiązany jest dokonać opłaty na wskazane na niej konto bankowe Organizatora.
9. Niezwłocznie po otrzymaniu płatności Organizator wystawi na rzecz Zgłaszającego fakturę VAT.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do udzielania rabatów na cenę za udział w warsztacie, wykraczających poza ramy niniejszego regulaminu.
11. Promocje oraz rabat nie ulegają łączeniu – można skorzystać tylko z jednej wybranej promocji lub rabatu.
12. Oferty promocyjne oraz rabatowe nie są dostępne dla osób, które dokonały zamówienia lub zapłaciły za udział w konferencji przed dniem uruchomienia oferty promocyjnej lub rabatowej.

§5 Zmiana Uczestnika

1. Zamawiający ma prawo do zmiany Uczestnika Konferencji lub Warsztacie. W takim przypadku wpłacona przez Zamawiającego opłata nie jest zwracana. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Organizatora o zmianie Uczestnika w sposób przewidziany w ust. 4 niniejszego paragrafu.
2. Zamawiający ma prawo do odwołania udziału Uczestnika w Konferencji lub w Warsztacie, nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem ich rozpoczęcia, w sposób przewidziany w ust. 4 tegoż paragrafu.
3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z ceny innej niż cena „Blind Bird” oraz „Early Bird”, opłata jest zwracana na podany przez niego numer rachunku bankowego, pomniejszona o opłatę manipulacyjną w wysokości 20%.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z cen „Blind Bird” oraz „Early Bird”, Zamawiający nie otrzyma zwrotu opłaty.
5. W przypadku, gdy Zamawiający dokona rezygnacji, o której mowa w ust.2 powyżej na 7 lub mniej dni roboczych przed rozpoczęciem Konferencji lub Warsztatu, a także w przypadku nie stawienia się na nie Uczestnika, Zamawiający nie otrzyma zwrotu opłaty.
6. Wszelka korespondencja, o której mowa w ust. 1-3 powinna zostać sporządzone na piśmie i przesłana listem poleconym na adres Organizatora, wskazany w § 2 lit. c) Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub/i wskazanie nowego Uczestnika może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane Organizatorowi na adres poczty elektronicznej wskazany w § 13 ust. 1 Regulaminu.
7. Przyjęcie rezygnacji lub zmiana Uczestnika będzie potwierdzone przez Organizatora e-mailem na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

§6 Organizacja

1. Konferencja oraz Warsztat odbywają się w terminie wskazanym przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca oraz terminu Konferencji lub Warsztatu. O takiej zmianie Organizator poinformuje bezpośrednio Zamawiającego oraz Uczestników, jak również za pośrednictwem Serwisu najpóźniej na 5 (pięć) dni przed planowaną realizacją Konferencji lub Warsztatu.
2. Jedynym podmiotem uprawnionym do utrwalania obrazu lub dźwięku, w tym do wykonywania zdjęć (fotografii), podczas Konferencji lub Warsztatu jest Organizator. Zakazane jest nagrywanie obrazu lub dźwięku lub wykonywanie zdjęć (fotografii) przez Uczestników podczas Konferencji lub Warsztatu bez uzyskania uprzedniej zgody Organizatora w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji i rozpowszechniania materiałów audiowizualnych związanych z przebiegiem Konferencji lub Warsztatu, w tym do ich udostępniania osobom trzecim na warunkach i w sposób określony przez Organizatora.
4. Poprzez pojawienie się Uczestnika na miejscu Konferencji lub Warsztatu lub udział w Konferencji, lub Warsztacie, w tym wydarzeniach im towarzyszących, Uczestnik wyraża Organizatorowi zgodę na wykorzystanie jego wizerunku, w tym rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika przez Organizatora bez ograniczeń czasowych jak i co do terytorium, w celach organizacyjnych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z prowadzoną przez Organizatora działalnością, w szczególności w takich formach publikacji jak udostępnianie na stronie internetowej oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.
5. Organizator nie zapewnia Uczestnikom zakwaterowania na czas Konferencji lub Warsztatu. Informacje o możliwych miejscach zakwaterowania, przedstawione w Serwisie Organizatora, służą wyłącznie celom informacyjnym i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek reklamacji czy roszczeń wobec Organizatora. Odpowiedzialność za skorzystanie z nich spoczywa po stronie Zamawiającego lub Uczestnika.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zagubione, zniszczone bądź skradzione podczas Konferencji.

§7 Zobowiązania Organizatora

1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować jakość Konferencji i Warsztatów zgodnej z ich opisem.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu realizacji Konferencji lub Warsztatu oraz ich formuły w każdym czasie. O wszelkich zmianach Organizator niezwłocznie poinformuje bezpośrednio Zamawiającego oraz Uczestników, jak również za pośrednictwem Serwisu
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji i Warsztatów i nie może to stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji lub Warsztatu w przypadku zaistnienia zdarzeń niezależnych od Organizatora, w tym takich jak wprowadzenie przez właściwe władze publiczne zakazu organizacji wydarzeń lub innych ograniczeń dotyczących organizacji wydarzeń – wówczas wszystkie zakupione bilety zostaną automatycznie przeniesione na następną edycję Konferencji lub Warsztatu organizowaną w kolejnym roku kalendarzowym. Zamawiający będzie miał również możliwość wykorzystania wpłaconej ceny za bilety uprawniające do uczestnictwa w Konferencji lub Warsztacie, na pozostałe wydarzenia Organizatora odbywające się w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od planowanej daty rozpoczęcia Konferencji lub Warsztatu, po wcześniejszym ustaleniu ich warunków z Organizatorem. W przypadku braku zainteresowania Zamawiającego zaproponowanymi opcjami przeniesienia środków na inne wydarzenia Organizatora, Organizator zwróci Zamawiającemu wpłaconą kwotę w pełnej wysokości w terminie do 180 dni od dnia skutecznego rozwiązania Umowy.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi Uczestnikom, za których Zamawiający nie uiścili opłaty w wyznaczonym terminie.

§8 Zobowiązania Zamawiającego i Uczestnika

1. Uczestnicy i Zamawiający są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem i w pełni go zaakceptować.
2. Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia należności za usługi odpłatne w terminie i w sposób określony przez Organizatora dla danej Konferencji lub Warsztatu.
3. Zakazane jest wykorzystywanie Konferencji i Warsztatu przez Zamawiającego oraz Uczestnika w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Organizatora.
4. Uczestnik uczestniczący w Konferencji lub Warsztacie wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach, które dotyczą relacji z Konferencji lub Warsztatu.
5. Uczestnicy Konferencji lub Warsztatu zobowiązani są do poszanowania praw innych Uczestników wydarzenia, niezakłócania przebiegu Konferencji lub Wydarzenia oraz stosowania się do postanowień Regulaminu lub poleceń Organizatora. Organizator ma prawo w każdym czasie nie dopuścić do udziału w Konferencji lub Warsztacie osób zakłócających przebieg wydarzenia, naruszających porządek lub zasady bezpieczeństwa, w tym osób znajdujących się pod wpływem środków psychoaktywnych (w tym alkoholu lub narkotyków).

§9 Własność i prawa autorskie

1. Organizator udostępniając Zamawiającemu oraz Uczestnikom informacje rozpowszechniane za pośrednictwem Serwisu zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.
2. Organizator informuje, że Serwis zawiera chronione prawem autorskim dokumenty, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki, programy a także materiały wideo. Zastosowany w Serwisie układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.
3. Uczestnicy zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych im materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Organizatora lub przez inny uprawniony podmiot.
4. Uczestnicy zapewniają, że jakiekolwiek korzystanie przez nich na rzecz osób trzecich (za pośrednictwem Serwisu) z materiałów chronionych prawami autorskimi, w tym ich kopiowanie, przesyłanie oraz publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów. Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem zachowania.
5. Poprzez udostępnianie materiałów za pośrednictwem Serwisu Uczestnicy, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Uczestników w zakresie ich osobistego użytku. Organizator zastrzega sobie prawo do redagowania, kopiowania oraz rozpowszechniania tych materiałów.
6. Zamawiający jak i Uczestnik nie są uprawnieni do przeprowadzania podobnych warsztatów na rzecz innych podmiotów bądź swoich pracowników, chyba, że Strony postanowią inaczej
.

§10 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1. Administratorem bazy danych osobowych jest Let’s Manage IT Sp. z o. o. z siedzibą przy Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia.
2. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego jest dobrowolne jednak konieczne do korzystania w pełni z Serwisu, jak i zawarcia i wykonania Umowy.
3. Organizator przetwarza następujące dane osobowe Zamawiającego lub osób go reprezentujących, niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku umownego:

1. Imiona i nazwisko;
2. stanowisko;
3. nazwa Zamawiającego;
4. adresy poczty elektronicznej (email);
5. numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego;
6. dodatkowa liczba zgłaszanych Uczestników;
7. dane adresowe;
8. numer identyfikacji podatkowej;
9. nr rachunku bankowego;
10. lub inne dane identyfikujące lub umożliwiające identyfikację Zamawiającego.

4. Organizator przetwarza następujące dane osobowe Uczestnika – otrzymane od Zamawiającego lub bezpośrednio od Uczestnika – niezbędne do wykonania Umowy:

1. nazwisko i imiona Uczestnika;
2. nazwa Zamawiającego, który zgłosił Uczestnika;
3. adres poczty elektronicznej (e-mail);
4. numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego;
5. lub inne dane identyfikujące lub umożliwiające identyfikację Uczestnika.

5. Organizator może przetwarzać dane osobowe Zamawiającego lub Uczestnika w celach marketingowych produktów i usług własnych Organizatora lub podmiotów współpracujących z Organizatorem na podstawie wyrażonej przez Zamawiającego lub Uczestnika zgody.
6. Organizator przetwarza dane osobowe Zamawiającego w celu:

1. marketingowym na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679);
2. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia 2016/679);
3. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikających przede wszystkim z postanowień odpowiednich przepisów podatkowych i rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 2016/679);
4. dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 pkt. f) Rozporządzenia 2016/679).

7. Organizator przetwarza dane osobowe osoby reprezentującej Zamawiającego, osoby wskazanej przez Zamawiającego do wykonania Umowy, jak i dane osobowe Uczestnika w celu zawarcia lub wykonania Umowy lub ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 pkt. f) Rozporządzenia 2016/679).
8. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Organizatora podmiotom świadczącym usługi na jego rzecz, związane z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, w tym pracownikom lub współpracownikom Organizatora, podmiotom będącym dostawcami systemów informatycznych i usług IT, operatorom pocztowym i kurierom, podmiotom świadczącym usługi prawne (w tym podatkowe i windykacyjne) lub podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów. Dane osobowe mogą być także przekazywane uprawnionym organom, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.
9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora przez okres wykonywania Umowy lub – w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody – przez okres 5 (pięciu) lat od daty jej wyrażenia lub do chwili cofnięcia zgody. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
10. Zamawiający oraz Uczestnik mają prawo do:

1. wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofania zgody można dokonać poprzez wykorzystanie odpowiedniego linku zawartego w przesyłanych komunikatach marketingowych lub przesyłając wiadomość Zamawiającemu na jego adres pocztowy lub droga elektroniczną na adres e-mail: privacy@letsmanageit.pl;
2. dostępu do treści jego danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych;
3. wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 ust. 1 Rozporządzenie 2016/679;
4. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

11. W odniesieniu do danych osobowych Organizator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 Rozporządzenia 2016/679.
12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych uniemożliwi zawarcie i wykonywanie Umowy lub świadczenia innych usług przez Organizatora
13. Wysłanie przez Zamawiającego wypełnionego Formularza rejestracyjnego (kliknięcie przycisku „Wyślij zgłoszenie” umieszczonego pod Formularzem rejestracyjnym) jest równoznaczne z:

1. potwierdzeniem przez Zamawiającego autentyczności i zgodności ze stanem faktycznym danych wpisanych na formularzu;
2. oświadczeniem, że Zamawiający został poinformowany kto, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarza jego dane osobowe oraz o przysługujących mu prawach z tym związanych;
3. akceptacją przez Zamawiającego niniejszego Regulaminu;
4. wyrażeniem przez Zamawiającego zgody na przetwarzanie przekazanych danych osobowych przez Organizatora w celach marketingowych, w szczególności do przekazywania informacji o działaniach i planach Organizatora i podmiotów partnerskich.

14.  Administratorem danych osobowych Zamawiającego w ramach dokonywania płatności online za usługi konferencyjne lub warsztatowe jest operator płatności – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, NIP 779-23-08-495 (dalej: Operator płatności). Dane osobowe Zamawiającego są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez Operatora płatności, w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych dotyczących usług i produktów Operatora płatności i podmiotów z nim współpracujących. Zamawiający korzystając z usług Operatora płatności nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody. Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Operatora płatności dostępne są u Operatora płatności.

§11 Postanowienia szczególne dotyczące konsumentów

1. Zamawiający będący konsumentem zobowiązany jest dokonać płatności za Konferencję lub Warsztat w całości przed terminem realizacji Konferencji lub Warsztatu. W przypadku dokonania płatności do 3 (trzech) dni przed Konferencją lub Warsztatem Zamawiający jest zobowiązany posiadać potwierdzenie przelewu w dniu rozpoczęcia Konferencji lub Warsztatu.
2. Zamawiającemu, który jest konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia bez podawania przyczyn od każdej umowy o świadczenie usług konferencyjnych lub warsztatowych zawartej z Organizatorem, w terminie 14 (czternaście) dni od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 poniżej.
3. Postanowienie ust. 2 powyżej wyłącza zastosowanie § 5 ust. 1-3 Regulaminu
4. Postanowienie ust. 2 powyżej wyłącza zastosowanie § 5 ust. 1-3 Regulaminu.
5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu listem poleconym na adres Organizatora (Let’s Manage IT Sp. z o. o., Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia) przed upływem tego terminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane Organizatorowi na adres poczty elektronicznej events@letsmanageit.pl. Formularz odstąpienia od umowy dostępny jest w Serwisie pod adresem https://info.letsmanageit.pl/hubfs/LMIT%20-%20ITMT/Formularz%20odsta%CC%A8pienia%20od%20umowy.pdf
6. Organizator po otrzymaniu od Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy niezwłocznie prześle potwierdzenie jego otrzymania na adres e-mail Zamawiającego wskazany w Formularzu rejestracyjnym.
7. Zamawiający zawierający Umowę o świadczenie usług warsztatowych lub konferencyjnych na mniej niż 14 (czternaście) dni przed dniem przeprowadzenia Warsztatu lub Konferencji, obligatoryjnie wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi warsztatowej lub konferencyjnej przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy. W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia danej usługi.
8. Przepisy zawarte w art. 27 – 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów dotyczące konsumenta, stosuje się do Zamawiającego będącego osobą fizyczną i zawierającego Umowę, która jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla Zamawiającego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§12 Odpowiedzialność

1. Organizator zastrzega, że Konferencje i Warsztaty mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

1. jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Konferencji lub Warsztatu przez Usługobiorców w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;
2. jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Konferencji lub Warsztatu w przypadku, gdy nastąpiło to z winy Zamawiającego/Uczestnika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
3. jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Zamawiającego/Uczestnika materiałów, danych oraz informacji udostępnianych w ramach świadczenia Konferencji lub Warsztatu w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.;
4. jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem.

§13 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie uwagi dotyczące działalności Serwisu oraz Umowy należy zgłaszać na adres: events@letsmanageit.pl.
2. Wszelkie reklamacje można zgłaszać Organizatorowi w formie pisemnej drogą poczty tradycyjnej listem poleconym na adres Organizatora, wskazany w § 2 pkt. 3) Regulaminu jak również w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Organizatora wskazany w § 13 ust. 1 Regulaminu. Jeżeli dane lub informacje podane w reklamacji wymagać będą uzupełnienia, Organizator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Reklamacje Organizator rozpatruje w terminie 14 (czternaście) Dni roboczych od daty jej złożenia. Reklamacje nie będą rozpatrywane po terminie 14 (czternaście) dni od daty zakończenia Konferencji lub Warsztatu. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało:

1. nazwę/Imię i nazwisko Zamawiającego;
2. adres siedziby/zamieszkania Zamawiającego;
3. przedmiot reklamacji;
4. konkretne żądanie reklamacyjne;
5. uzasadnienie.

3. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem, której przedmiotem są usługi świadczone na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie.
4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem, a Zamawiającym, który jest konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego
5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem, a Zamawiającym, który nie jest konsumentem, zostają poddane sądom właściwym dla siedziby Organizatora.
6. Organizator ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem zachowania praw Zamawiającego, który wniósł opłatę na poczet świadczenia usługi konferencyjnej lub warsztatowej przez Organizatora. Wszelkie zmiany Regulaminu publikowane będą w w Serwisie i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji. Organizator poinformuje Zamawiającego oraz Uczestników o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie informacji w Serwisie oraz wysłanie powiadomienia e-mail do Zamawiającego lub Uczestnika.
7. Niniejszy Regulamin dostępny jest w aktualnej jak i w historycznych wersjach na stronie www.acceler8.it.
8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach Serwisu i zostaje wprowadzony na czas nieoznaczony.